Ο δημόσιος σχολιασμός μέσα από τα σχόλια (comments) κάθε δημοσίευσης θα ήταν πιο επιθυμητός. Εάν ωστόσο αισθάνεστε την ανάγκη να επικοινωνήσετε απευθείας, μπορείτε να το πράξετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση:

michalis@sophocleous.net